இரும்பு முத்திரை

Iron-stamping
Iron-stamping
Iron-stamping
Iron-stamping

மோட்டார் பட்டறை

Motor-workshop
Motor-workshop
Motor-workshop
Motor-workshop

பட்டறை போடுதல்

Putting-workshop
Putting-workshop
Putting-workshop
Putting-workshop

தெளிப்பு

Spray
Spray
Spray
Spray

தொழிற்சாலை